الهه نوری

عضو تیم تولید محتوا، در وب سایت باشگاه فرهنگی شباویز

عضو تیم تولید محتوا، در وب سایت انتشارات پنجره

مدیر اجرایی و عضو تیم تولید محتوای کمپین هم سایه هم در شهرداری تهران (در حال انجام)

مدیر اجرایی و عضو تیم تولید محتوای کمپین موتورسوار خوب در شهرداری تهران (1398-1400)